طب دنسروخ

دو کودک قبلا سرطانی که بروش « طب دنسروخ » و بدون کشتن سلولهای سرطانی درمان شده اند

روش جــدیــد درمـانـی « دنسـروخ »

 

طب «  دنسروخ » معتقد است که  " در بدن کلیه مخلوقات خدا و از جمله بدن انسان ، یک سیستم «خوددرمانی»  وجود دارد که دائما و شبانروز درکار است تا بدن را درمـان کند و کثافات را دفع کند واگر کثافت زیاد باشد ابتدا ازنهارا در سلولهای مختلف زندانی و انبار سازد و بهرطریق ممکن بدن را از تعادل خارج نشود تا درفرصت مناسب دیگری همه سموم و کثافات را دفع کند و بدن را به تعادل بهتر و اساسی برساند و از حرکتهای خودسرانه سموم در بدن جلگیری نماید که از طزیق ابتدا  تغذیه غلط و ناجـور، و بعد از  هجوم دارو های سـمی  و هر چیزی که به بافت بدن سازگار نیست، ولی وارد بدن شده ، و این « سیستم دنسروخ »  میخواهد  از آلوده کردن خون درگردش جلوگیری سازد و باسرعت لازم انهارا موقتا در سلولهای کم کار زندانی میکند تا هرچه سریعتر خون درگردش را تمیز کند، و با این ترتیب ازخودسرانه گشتن در خون درگردش جلوگیریشان میکند و   سموم سرگردان در خون را در دل برخی از سلولها زندانی مینماید، تا  در فرصت های دیگر آنهارا از راههای خروجی بصورت( ادرار) ، ( مدفوع ) ، ( عرق بدن ) ، ( سکسکه ) ،( تند نفس کشیدن )، ( زخمها و چرکهای پوستی )و ..... به بیرون بدن ببرد و علائمی همچون ( سردرد) ،( میگرن)،( کلیه درد) و(دردهای مختلف)با این حرکت دفع، محسوس میشود .....و از خود نشان میدهد که مردم ناآگاه برسر راه این روند خوب بدن ، مانع تراشی میکنند و با داروهای بازهم سمی و کرمهای سمی، آن سلولهای فداکار که میخواستند سموم زندانی شده خودرا در خون نسبتا تمیز شده رها کنند دوباره مسموم و از کار می اندازند، و درد هم البته محو میشود اما با چه قیمتی؟ با قیمت مسموم ساختن سلولهای دفع کننده سـم، !! و مانع دفع سموم و کثافات تن میگردند.
در « روش دنسروخ » و با این نگاه اقدام به « کنترل غذائی » مریض میکند، تا آن « سیستم خوددرمانی دنسروخ » درگیر سموم جدید نشود و تمام وقت در خدمت پاکسازی جایجای بدن شود  و ابتدا خون در گردش را تمیز کند و سپس سلولهای سطحی و انگاه سلولهای عمقی و بالاخره سلولهای غضروفها و سلولهای استخوانها را درزمانهای مختلف و طولانی تر تمیز کند تا کار اصلی خودرا به نحو عالی انجام دهند و بیماری هرنامی داشته باشد، محــو گردد و بیمار به ســلامت اسـاسـی برســد .

 • پـرفـســور خـورســند کاشـف سیسـتم « دنســروخ » بـدن

  //anjir.org/main/MatabInfo/Porseshnameh.htm

  پرسشنامه


  //anjir.org/main/MatabInfo/RewashMa.html

  روش کار ما  //anjir.org/main/MatabInfo/NomonehParwandeh.html

  نمونه پرونده درمانی ما  //anjir.org/main/MatabInfo/Porseshnameh.htm

  پرسشنامه درمانی  //anjir.org/main/MatabInfo/Taerefeh.html

  تعرفه  //anjir.org/main/MatabInfo/FormGozareshNavisi1.html

  عناوین گزارش نویسی  //anjir.org/main/MatabInfo/CodeEdrar.html

  اطلاعات کد ادرار  //anjir.org/main/MatabInfo/FormGozareshNavisi.html

  عناوین گزارش نویسی  //anjir.org/main/MatabInfo/FormPardakht.html

  فرم گزارش پرداخت وجه  //anjir.org/main/MatabInfo/HesabBanki.html

  حساب بانکی

 • //anjir.org/main/MatabInfo/RewashMa.html

  روش کار ما  //anjir.org/main/MatabInfo/NomonehParwandeh.html

  نمونه پرونده درمانی ما  //anjir.org/main/MatabInfo/Porseshnameh.htm

  پرسشنامه درمانی  //anjir.org/main/MatabInfo/Taerefeh.html

  تعرفه  //anjir.org/main/MatabInfo/FormGozareshNavisi1.html

  عناوین گزارش نویسی  //anjir.org/main/MatabInfo/CodeEdrar.html

  اطلاعات کد ادرار  //anjir.org/main/MatabInfo/FormGozareshNavisi.html

  عناوین گزارش نویسی  //anjir.org/main/MatabInfo/FormPardakht.html

  فرم گزارش پرداخت وجه  //anjir.org/main/MatabInfo/HesabBanki.html

  حساب بانکی

دنسروخ چیست؟

13. sep, 2014

« روش دنسروخ » معتقد است که " در بدن کلیه مخلوقات خدا و از جمله بدن انسان ، یک سیستم خوددرمانی دنسروخ ، وجود دارد که دائما درکار است تا بدن، را ازانحرافات تغذیه و یا از هجوم دارو و هرچیزی که به بافت بدن سازگار نیست، را ابتدا مهار کند و از آلوده کردن خون درگردش جلوگیری سازد و سپس در فرصت های دیگر آنهارا از راههای خروجی بصورت( ادرار) ، ( مدفوع ) ، ( عرق بدن ) ، ( سکسکه ) ،( تند نفس کشیدن )، (چرکهای پوستی )و ..... به بیرون بدن ببرد و علائمی همچون ( سردرد) ، )( میگرن)،( کلیه درد) و ..... از خود نشان میدهد که مردم ناآگاه برسر راه این روند خوب بدن ، مانع تراشی میکنند و با داروهای سمی و کرمهای سمی مانع دفع سموم و کثافات تن میگردند.
در « روش دنسروخ » و با این نگاه اقدام به « کنترل غذائی » مریض میکند، تا آن « سیستم خوددرمانی دنسروخ » درگیر سموم جدید نشود و تمام وقت در خدمت پاکسازی جایجای بدن شود و ابتدا خون در گردش را تمیز کند و سپس سلولهای سطحی و انگاه سلولهای عمقی و بالاخره سلولهای غضروفها و سلولهای استخوانها را درزمانهای مختلف و طولانی تر تمیز کند تا کار اصلی خودرا به نحو عالی انجام دهند و بیماری هرنامی داشته باشد، محــو گردد و بیمار به ســلامت اسـاسـی برســد .

13. sep, 2014